Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-08 13:02:08 Uchwały Rady Powiatu V kadencji / uchwała Nr XXXII/134/2017 Rady Powiatu Milickiego w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Milickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Joanna Kawa Publikacja artykułu
2017-12-08 10:28:35 Wykazy do sprzedaży / Uchwała Zarządu nr 320/2017 + wykaz Helena Słocka Publikacja artykułu
2017-12-08 10:13:43 Uchwały Rady Powiatu V kadencji / uchwała Nr XXXII/133/2017 Rady Powiatu Milickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu milickiego w 2018 r. Joanna Kawa Publikacja artykułu
2017-12-08 10:12:06 Uchwały Rady Powiatu V kadencji / uchwała Nr XXXII/132/2017 Rady Powiatu Milickiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018 Joanna Kawa Publikacja artykułu
2017-12-08 10:11:24 Uchwały Rady Powiatu V kadencji / uchwała Nr XXXII/131/2017 Rady Powiatu Milickiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Miliczu Joanna Kawa Publikacja artykułu
2017-12-08 10:10:28 Uchwały Rady Powiatu V kadencji / uchwała Nr XXXII/130/2017 Rady Powiatu Milickiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Miliczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Miliczu Joanna Kawa Publikacja artykułu
2017-12-08 10:09:32 Uchwały Rady Powiatu V kadencji / uchwała Nr XXXII/129/2017 Rady Powiatu Milickiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Miliczu w Branżową Szkołę I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Miliczu Joanna Kawa Publikacja artykułu
2017-12-08 10:08:43 Uchwały Rady Powiatu V kadencji / uchwała Nr XXXII/128/2017 Rady Powiatu Milickiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu w Szkołę Policealną w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu Joanna Kawa Publikacja artykułu
2017-12-08 10:06:07 Uchwały Rady Powiatu V kadencji / uchwała Nr XXXII/127/2017 z dn. 29.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu Joanna Kawa Publikacja artykułu
2017-12-08 09:59:15 Uchwały Rady Powiatu V kadencji / uchwała Nr XXXII/126/2017 z dn. 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Milickiego nr XXVII/111/2017 z dnia 30 marca 2017 r. z późn. zm. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. oraz podziału tych środków finansowych na rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Joanna Kawa Publikacja artykułu